Skip to content
Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.espalmia.nl Versie april 2022.

 

Inhoudsopgave 

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Tijdvakken en locaties 

Artikel 3 Lesmateriaal

Artikel 4 Ziekte en afwezigheid

Artikel 5 Financiële verplichtingen

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

Artikel 7 Annulering van overeenkomst

Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 9 Nieuwe overeenkomst 

 

Artikel 1: Definities

Onderwijs

Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als

contactonderwijs.

Afstandsonderwijs:

Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk

aanwezig zijn.

Contactonderwijs:

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Cursist

Particulieren en organisaties die zich voor onderwijs hebben ingeschreven van Espalmía.

 

Artikel 2 Tijdvakken en locaties 

 1. Aan het begin van het onderwijstraject worden de startdatum en de einddatum van het leertraject vastgesteld. 
 2. De instelling verwacht van de student dat hij/zij op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de opleidingsactiviteit, op de locatie aanwezig is.

 

Artikel 3 Lesmateriaal

 1. De instelling levert het lesmateriaal bij aanvang van de eerste les.
 2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de instelling vervangen.  
 3. Lesmateriaal is eigendom van instelling en is verboden te kopiëren en/of te verkopen voor activiteiten buiten de cursus benoemd in deze overeenkomst.

 

Artikel 4 Ziekte en afwezigheid

 1. Gemiste lessen zijn in principe voor eigen rekening.
 2. In overleg en met goedkeuring van de instelling kan er voor bijzonder verlof restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 5 Financiële verplichtingen

 1. Aan het volgen van de cursus zijn de vastgestelde les- en/of cursusgelden verbonden. De instelling bekostigt de opleidingsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris die noodzakelijk zijn om cursisten in staat te stellen het onderwijs te volgen.
 2. De financiële verplichting geldt vanaf het moment dat cursisten het inschrijfformulier hebben ingevuld en vanuit de instelling het aanbod krijgen om les te kunnen volgen op aangegeven tijdstip(pen) en niveau.
 3. Als uiterlijke betaaldatum geldt 7 dagen voor aanvang van de cursus. Dat houdt in dat het lesgeld om de rekening van de instelling dient te staan. Bij het niet voldoen aan deze verplichting beschikt de instelling over het recht om cursist te weigeren.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

 1. De instelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de student. Er is in dit geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten voor dit maatwerktraject. 
 2. Met uitzondering van opzet of grove schuld is de instelling niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering en/ of beschadiging van eigendommen van de student. 
 3. De aansprakelijkheid van de instelling voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag maximaal overeenkomend met het les- of cursusgeld van het desbetreffende studiejaar,  dan wel een evenredig deel daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd.

 

Artikel 7 Annulering van overeenkomst

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling: 
 2. Bij annulering tot vier weken voorafgaand aan de startdatum wordt het gehele bedrag gerestitueerd. 
 3. Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan de startdatum wordt 50% gerestitueerd. 
 4. Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de startdatum vindt er geen teruggave meer plaats.

 

Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad.
 2. De overeenkomst eindigt:
 1. als de student de opleiding met succes heeft afgerond; 
 2. als de student zich laat uitschrijven of de instelling op eigen initiatief heeft verlaten;
 3. als de instelling niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij de instelling zich inspant ervoor te zorgen dat de student de opleiding bij een andere instelling kan afmaken. Voor studenten die onder de Leerplichtwet vallen is bovendien artikel 8.1.3 lid 5 uit de WEB van kracht 
 4. met wederzijds goedvinden; 
 5. bij overlijden van de student;
 1. Gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een onderwijs heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

Artikel 9 Nieuwe overeenkomst 

 1. Als een student die een opleiding aan de instelling met succes heeft afgerond en/of om andere redenen de instelling heeft verlaten, besluit om een nieuwe opleiding aan de instelling te volgen, wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst afgesloten.